Baner projektu Zdrowy styl życia myślimy globalnie działamy lokalnie 

Wizyta partnerska - 22-28 października 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji Aktywności 2. Międzynarodowego Projektu „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji” - w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa na małą skalę w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Termin Aktywności: 22-28 października 2023 r.

Miejsce realizacji: Bistrica w Rumunii

Uczestnicy - instytucje doskonalenia nauczycieli w krajach partnerskich:

 • Polska: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: Izabela Pyra (koordynator projektu), Małgorzata Podolak, Iwona Olszówka, Leszek Morąg,
 • Rumunia: Casa Corpului Didactic a Judetului Bistrita-Nasaud: Manea Angelo( dyrektor), Carmen Nagy, Hangea Cristina ( koordynator z ramienia partnera rumuńskiego),
 • Portugalia: Agrupamento de Escolas Nuno Alvares: Paulo Candeias ( dyrektor) , Maria da Graca Vilela Ventura ( koordynator z ramienia partnera portugalskiego), Carla Nascimento.

Aktywność 2. Międzynarodowego Projektu „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji” – w dalszej części Projektu - zorganizowana była przez partnera Projektu Casa Corpului Didactic a Judetului Bistrita-Nasaud w Rumunii (Centrum Kształcenia). Głównym zadaniem tej instytucji jest promowanie innowacji i reform w edukacji, tworzenie odpowiedniego kontekstu dla rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli, personelu pomocniczego i zarządzającego w zgodzie ze standardami jakości nauczania i polityką edukacyjną państwa. Obecnie zatrudnionych jest 3 pełnoetatowych nauczycieli akademickich, realizujących i koordynujących różne programy, 20 nauczycieli o różnych specjalizacjach, którzy są certyfikowani jako trenerzy dla akredytowanych i nieakredytowanych programów i warsztatów. Nauczyciele Centrum Kształcenia prowadzą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli uczących we wszystkich typach szkół, w tym szkół zawodowych. W realizowanych programach promują integrację społeczną, edukację włączającą oraz przedsiębiorczość ekologiczną. Aktualnie realizują program „Trening cyfrowych narzędzi w gospodarce cyrkularnej dla innowacji w przedsiębiorczości ekologicznej”. Centrum Kształcenia zwraca szczególną uwagę na kształcenie zawodowe, ponieważ w Rumunii jest duże zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie rolnictwa, techników żywienia, rzemieślników, mechaników, którzy są dobrze wyszkoleni i przygotowani do zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorców i firm. Instytucja organizuje kursy, warsztaty, sympozja oraz seminaria zgodnie z potrzebami szkoleniowymi nauczycieli z powiatu Bistrita-Nasaud w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Głównym celem podjętych i realizowanych działań w trakcie Aktywności 2. było budowanie współpracy między europejskimi placówkami doskonalenia nauczycieli, przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych koncepcji i strategii oraz narzędzi edukacyjnych, służących podniesieniu kompetencji nauczycieli i poprawie jakości kształcenia w zakresie zrównoważonej żywności w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dla pełnej realizacji wyznaczonego celu określono cele pośrednie:

 • poznanie trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju- gospodarczego, społecznego i środowiskowego
 • wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zrównoważonej żywności
 • kształtowanie postaw uwzględniających troskę o środowisko
 • poznanie regulacji prawnych związanych z produkcją żywności ekologicznej w kontekście jej bezpieczeństwa zdrowotnego
 • wymiana dobrych praktyk w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych
 • wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, empatii, tolerancji
 • kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników projektu
 • włączenie uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, z różnymi trudnościami poprzez promocję konkretnych działań włączających.

Harmonogram podejmowanych działań Aktywności 2.:

22.10.2023 r. - niedziela

Przyjazd uczestników Projektu  z Polski i Portugali do Bistricy – wspólne spotkanie robocze, omówienie zaplanowanych do realizacji działań,

23.10.2023 r. - poniedziałek

 • wizyta w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Bistrița-Năsăud,

Wizyta w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Bistrița-Năsăud

wizyta w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Bistrița-Năsăud

 • wizyta w szkole średniej im. Avrama Iancu – przykład dobrych praktyk w zakresie promowania zrównoważonych zachowań poprzez projekty ERASMUS+,

wizyta w szkole średniej im. Avrama Iancu – przykład dobrych praktyk w zakresie promowania zrównoważonych zachowań poprzez projekty ERASMUS+

wizyta w szkole średniej im. Avrama Iancu – przykład dobrych praktyk w zakresie promowania zrównoważonych zachowań poprzez projekty ERASMUS+

 • oficjalne otwarcie mobilności w Inspektoracie Szkolnym Bistrița Năsăud,

oficjalne otwarcie mobilności w Inspektoracie Szkolnym Bistrița Năsăud

oficjalne otwarcie mobilności w Inspektoracie Szkolnym Bistrița Năsăud

 • zwiedzanie Bistrity z udziałem przewodnika.

Zwiedzanie Bistrity z udziałem przewodnika

zwiedzanie Bistrity z udziałem przewodnika

zwiedzanie Bistrity z udziałem przewodnika

zwiedzanie Bistrity z udziałem przewodnika

24.10.2023 r. - wtorek

 • warsztaty dla nauczycieli oraz lekcja pokazowa w Liceul Technologic Agricol Bistrita,

warsztaty dla nauczycieli oraz lekcja pokazowa w Liceul Technologic Agricol Bistrita

warsztaty dla nauczycieli oraz lekcja pokazowa w Liceul Technologic Agricol Bistrita

 • warsztaty pt. „Odkryj ogródek komunalny” – projekt ww. Szkoły. Liceum udostępniło lokalnej społeczności część swojego terenu, gdzie wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą siać i sadzić a następnie dbać o warzywa, tak jak robili to ich dziadkowie. Prowadzone działania koncentrują się na tworzeniu powiązań między szkołą a społecznością lokalną,

 • warsztaty dla uczestników Projektu, nauczycieli i uczniów pt. „Układanie i dekorowanie kwiatów". Warsztaty te obejmowały: wymianę dobrych praktyk, poprowadzenie uczniów i  nauczycieli w kierunku łączenia piękna z użytecznością, rozwijanie wśród uczestników, praktyk ekologicznych, jak również układania kwiatów i dekoracji, jako sposobu na rozwijanie postaw ekologicznych i ducha przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość ekologiczna jest zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju,

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

warsztaty pt. Odkryj ogródek komunalny

 

 • lekcja pokazowa dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości ekologicznej „Trening cyfrowych narzędzi w gospodarce cyrkularnej dla innowacji w przedsiębiorczości ekologicznej", jako przykład innowacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych,

 • wspólny posiłek uczestników Projektu w lokalnym punkcie gastronomicznym Maria Bidian - promocja zdrowej, zrównoważonej żywności,

wspólny posiłek uczestników Projektu w lokalnym punkcie gastronomicznym

wspólny posiłek uczestników Projektu w lokalnym punkcie gastronomicznym

 • warsztaty połączone ze zwiedzaniem wiejskich terenów jeziora Colibita – promowanie dobrych praktyk rolnictwa ekologicznego.

warsztaty połączone ze zwiedzaniem wiejskich terenów jeziora Colibita

warsztaty połączone ze zwiedzaniem wiejskich terenów jeziora Colibita

25.10.2023 r. - środa

Wizyta studyjna w Wydziale Nauki i Technologii Żywności, w Wydziale Rolnictwa a także w Wydziale Ogrodnictwa, Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Cluj-Napoka. Tematyka spotkania dotyczyła zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej żywności a tym samym sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu.

  

26.10.2023 r. – czwartek

 • Wizyta w Liceum Technologicznym Lechința. W celu pogłębienia tematu odbyła się wizyta u lokalnych producentów. Uczestnicy poznali proces wytwarzania niektórych produktów bio, takich jak miód czy olej tłoczony na zimno a także producentów win.

Wizyta w Liceum Technologicznym Lechința

Wizyta w Liceum Technologicznym Lechința

Wizyta w Liceum Technologicznym Lechința

Wizyta w Liceum Technologicznym Lechința

Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez projekty ERASMUS+

Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez projekty ERASMUS+

Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez projekty ERASMUS+

 • Wizyta na fermie bydła – jednego z największych eksporterów z Rumunii, mającego zasięg na poziomie europejskim.

Wizyta na fermie bydła – jednego z największych eksporterów z Rumunii

Wizyta na fermie bydła – jednego z największych eksporterów z Rumunii

 • Wizyta w sklepach mięsnych Turma, gdzie w myśl zasady poznaj drogę „od produkcji do konsumpcji” nastąpiło pogłębieniu tematu poprzez zrozumienie złożonego procesu otrzymywania różnorodnych produktów wołowych i baranich.

Wizyta w sklepach mięsnych Turma

Wizyta w sklepach mięsnych Turma

27.10.2023 r. – piątek

Odbyła się dyskusja na temat rezultatów i wyników Aktywności 2. w Rumunii.

Odbyła się dyskusja na temat rezultatów i wyników Aktywności 2. w Rumunii.

28.10.2023 r. – sobota. Podsumowanie wizyty. Dokonano oceny szkoleń i warsztatów pod kątem stopnia realizacji założonych celów i rezultatów oraz monitorowania osiągania wskaźników Projektu. Organizatorzy Aktywności 2. w Rumunii wręczyli certyfikaty. Poruszono temat wstępnych ustaleń dotyczących wizyty w Portugalii (maj 2024 r.).

 Podsumowanie wizyty

Podsumowanie wizyty

Efekty działań Aktywności 2.

Działania uczestników Projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju w zakresie żywności, dotyczyły nie tylko tego, jak produkujemy to, co jemy i pijemy, ale także tego, co jemy. Poruszając ten temat wielokrotnie podkreślano, że należy się przyjrzeć całemu łańcuchowi żywnościowemu począwszy od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji. Oznacza to, że nie jest to jedynie problem rolników, ponieważ każdy z nas może odegrać swoją rolę jako konsument, stosując nowe diety i nawyki żywieniowe oraz promując lokalne produkty żywnościowe, gdyż wybór żywności lokalnej jest korzystniejszy dla środowiska.

Już pierwszy etap łańcucha żywnościowego, hodowla roślin i zwierząt wiąże się z wieloma konsekwencjami dla środowiska naturalnego i klimatu. Są to emisja gazów cieplarnianych (powodowana szczególnie przez hodowlę przeżuwaczy), zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody. Chodzi także o nadmierne zużycie wody oraz zajmowanie kolejnych terenów pod uprawę, co oznacza mniejszą powierzchnię terenów dla natury.

Niezmiernie ważna jest tu wymiana dobrych praktyk przez nauczycieli w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych, poznania regulacji prawnych związanych z produkcją żywności ekologicznej, w kontekście jej bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto należy skupić się na poznaniu przez uczniów trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju: gospodarczego, społecznego i środowiskowego, na wspieraniu rozwoju ich kompetencji i umiejętności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, rozwijanie ich kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, empatii i tolerancji. Chodzi także o włączenie uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych - także z różnymi trudnościami - poprzez promocję konkretnych działań włączających, kształtowanie postaw uwzględniających troskę o środowisko.

W ramach Aktywności 2. prowadzonej w Rumunii realizowane również były zadania i działania dotyczące m.in. wdrażania innowacyjnych metod nauczania oraz wykorzystywania technologii cyfrowej w kształceniu zawodowym (w branży rolniczej). Miało to miejsce szczególnie w trakcie zaplanowanych warsztatów i pokazów. Wynikiem podjętej współpracy w ramach wizyty było opracowanie i wdrożenie aktywności edukacyjnych opartych na uczeniu się przez doświadczenie oraz zdobycie wiedzy na  temat systemów żywnościowych i najlepszych praktyk rozwoju tych systemów a także podejmowanie świadomych działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Stwierdzono, iż współpraca w zakresie zrównoważonej żywności przyczyni się do nawiązania współdziałania długoterminowego między instytucjami. Podniesie to na wyższy poziom kompetencje kadry i poprawi jakość kształcenia z zakresu zrównoważonej żywności w produkcji ekologicznej w świetle strategii Unii Europejskiej „od pola do stołu".

Spotkania partnerów Projektu pozwoliły również włączyć się w dyskusję o mądrych i innowacyjnych rozwiązaniach współczesnych wyzwań ekologicznych, co przyczyni się do opracowania programów autorskich, przygotowania i wdrożenia innowacyjnych strategii oraz narzędzi edukacyjnych służących podniesieniu kompetencji nauczycieli szkół zawodowych. Pozwoli to poprawić jakość kształcenia z zakresu zrównoważonej żywności w produkcji ekologicznej oraz opracować działań związanych z przeciwdziałaniem zmian klimatu. Konfrontacja wiedzy pochodzącej z trzech odmiennych kulturowo krajów europejskich, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pozwoliła nauczycielom biorącym udział w Projekcie na zwiększenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności na rzecz zrównoważonego rozwoju i promowania zrównoważonej żywności.

Wytworzone rezultaty w postaci scenariuszy zajęć będą wykorzystywane w ofercie szkoleniowej wszystkich partnerów projektowych i będą służyły wszystkim zainteresowanym nauczycielom z Polski, Rumunii i Portugalii.  W ocenie uczestników Projektu  pobyt  i udział w warsztatach wpłynął pozytywnie na ich  dalszą  ścieżkę zawodową. Uczestnicy Aktywności wykorzystają wszystkie zebrane informacje i rozwinięte umiejętności do zaprojektowania kursu o tematyce „Walczmy ze zmianami klimatu poprzez zrównoważoną żywność”.

Media społecznościowe:

 https://www.facebook.com/astv.bistrita1999/videos/1152003079518765

Fotorelacja:

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.